లేబుళ్లు

27, ఆగస్టు 2010, శుక్రవారం

'sing please'

                                             
                                                                     Sing please

''ఏమయ్యా సుబ్బారావు, ఎన్ని సార్లు చెప్పాలయ్యా నీకు'? 'వళ్ళు, బుర్ర దగ్గర పెట్టుకుని పని చేయవయ్యా,ఆఫీసులో ఉన్నంత వరకు', నీ సొంత సమస్యలు ఇంటి దగ్గరే వదిలి రావయ్యా'' విసుక్కుంటూ అన్నాడు ఆఫీసర్ గారు.
'ఏమిటి, ఏమైంది సర్'? కంగారు పడుతూ అన్నాడు సుబ్బారావు, సీనియర్ క్లార్క్.
"నీకు తెలుసుగా ఈ ఫైలు చీఫ్ ఇంజినీరు గారి కి వెళ్తుందని".
'ఎస్, సర్'  తెలుసు.
'అందుకే చాల జాగ్రతగా డ్రాఫ్ట్ తయారు చేశానండీ' అన్నాడు సుబ్బారావు
''సరే అయితే, ఒక పాట పాడండి''!
'ఏమిటండీ'?
''పాట పాడండీ"
'అర్ధం కావడం లేదండీ మీరేమంటున్నారో'.....నేను పెట్టిన ఫైల్ పాత వాహనాల 'వేలంపాట' గురించండీ'
"ఆహా, అలాగా"అయితే ఈ డ్రాఫ్ట్ మీద తమరు పెట్టిన 'ఫ్లాప్'  మీద ఏం వ్రాశారో పైకి చదవండీ"!
'ఫర్ సైన్ ప్లీజ్" అని వ్రాశానండీ.
"జాగ్రత్తగా చూడు మిస్టర్'' అది కాదు మీరు వ్రాశింది. మీరు వ్రాశిన స్పెల్లింగ్ చూడండి"!
'ఓహ్...సారీ సర్, సారీ'..........
"చదవండి ఏం వ్రాశారో"
'ఫర్ సింగ్ ప్లీజ్'
మన చీఫ్ ఇంజినీర్ గారి పేరు ఏమిటి?
మౌనంగా నిలబడే వున్నాడు సుబ్బారావు
'చెప్పండీ' రెట్టించాడు ఆఫీసర్
'నిర్మల్ సింగ్' " ఈ ఫైల్ ఆయన దగ్గరికి ఇలాగే వెళ్తే ఏమయ్యేది"?
'ఇప్పుడు నేను మీదగ్గర నేను నిలబడ్డట్లు మీరు అయన దగ్గర నిలబడి వుండే వారండీ'.........
"ఈ తెలివితేటలు బాగానే వున్నాయి"...
"ఇంకో 'మిస్టేకు' వుంది డ్రాఫ్ట్ లో, గమనించారా".....
'లేదండీ, ఇంకేమీ తప్పులు లేవండీ, ఇది కూడా తొందరలో 'n' లెటర్ అటుదిటు అయింది  అంతే సర్ '.
''మళ్ళీ చూడండీ''....
 టైం వేస్టు....కాకుండా మీరే చెప్పండి సార్ '
"వేలం వేసే పాత వాహనాలు ఎక్కడ వున్నాయి"?
'పాడేరు' లో సర్
"నేనేం  పాడను గాని.......వేలం పాట ఎక్కడ"?
'వైజాగ్ లో మన ఆఫీసులో సర్',
"తమరు డ్రేఫ్ట్ లో వ్రాశిందేమితో చూడండి"?
'ఓహ్...సారీ సర్,  ఇక్కడ కూడా జస్ట్ అటుదిటు అయింది సర్....సారీ'!
"మిమ్ముల్ని ఏమనాలో అర్ధం కావడం లేదు! మీరు చాలా 'కేర్లెస్' గా పని చేస్తున్నారు''
"బీ కేర్ ఫుల్...ఐ విల్ నాట్ టాలరేట్ థిస్ సార్ట్ అఫ్ ఇండిసిప్లిన్ " కోపంగా అన్నారు ఆఫీసరు గారు.
'ఇక నుంచి జాగ్రత్తగా వుంటాను సర్'
''సరే...ఈ డ్రాఫ్ట్ తీసుకు వెళ్లి ' రీడ్రేఫ్ట్' చేసుకు  రండి, త్వరగా, quick "
త్రీ డేస్ లోనే కదా వేలం"
'అవును సర్,'
డ్రాఫ్ట్.. వెనక్కు తీసుకు వెళ్తూ...సుబ్బారావు అన్నాడు వెనక్కు తిరిగి!
'బావా...అక్క కూడా వస్తానంది..పాడేరు...చూడాలట' నీతో చెప్పమంది'.
కేశిరాజు రజనీ వరదయ్య

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి