లేబుళ్లు

24, మార్చి 2013, ఆదివారం

 (తెలుగు అక్షరములు,గుడింతములు,విభక్తులు)
                                                                
                                                                 తెలుగు అక్షరములు

                                అ ఆ ఇ ఈ ఉ ఊ ఋ (రు ) ౠ(రూ) ఌ (లు) ఎ ఏ ఐ  ఒ ఓ ఔ  అం  అః
                                          క ఖ గ ఘ  చ ఛ జ ఝ  ట డ ఢ ణ త థ ద ధ న
                                               ప ఫ బ భ మ  య ర ల వ శ ష స హ ళ క్ష ఱ తెలుగు  గుడింతములు 
అ   ఆ 
అం
అః
కా
కి
కీ
కు
కూ
కృ
కౄ
కె
కే
కై
కొ
కో
కౌ
కం
కః
 ప్రత్యయములు - విభక్తులు


డు, ము, వు, లు - ప్రథమా విభక్తి


నిన్, నున్, లన్, గూర్చి, గురించి - ద్వితీయా విభక్తి


చేతన్, చేన్, తోడన్, తోన్ - తృతీయా విభక్తి


కొఱకున్ (కొరకు), కై - చతుర్ధీ విభక్తి
 

వలనన్, కంటెన్, పట్టి - పంచమీ విభక్తి


కిన్, కున్, యొక్క, లోన్, లోపలన్ -  షష్ఠీ విభక్తి


అందున్, నన్ - సప్తమీ విభక్తి 
 
ఓ, ఓరీ, ఓయీ, ఓసీ - సంబోధనా ప్రథమా విభక్తి
 
(సూచన : ప్రత్యయములు - విభక్తులు  తెలుగుభాషలో వీటి యొక్క ప్రాశస్త్యం - వాడుక (ఉపయోగం )  గురించి వివరణ త్వరలో ఇవ్వగలను )  
 
 

 
 


 


 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
          
 
    

 

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి